IT-ORDLISTA

PRO Skanör-Falsterbo

ALLMÄNT  

Analog telefoni

"Gammal" telefonteknik.

Antivirusprogram

Skyddsprogram som kan spåra och avlägsna datavirus.

Användar-ID

(Engelska "User-ID") - en kombination av siffror och bokstäver som användaren tilldelas för att i kombination med sitt personliga lösenord kunna få åtkomst till datasystemet.

Applikation

Tillämpningsprogramvara, exempelvis Word ordbehandling

Arbetsminne

Del av datorns internminne som används för lagring/bearbetning av egna program och data

Backup

Betecknar att en mängd data kopieras till ett annat medium "för säkerhets skull". Detta för att garantera att informationen finns kvar även om originalet skulle bli förstört

Bibliotek eller Mapp

Ett område eller en katalog på en hårddisk eller USB-minne eller CD som innehåller filer

Cursor

Engelskt ord som översatt till svenska betyder "markör"

Data

Information som lagras maskinellt i en dator och som kan bearbetas och överföras mellan människa och dator.  Man bör därför undvika att kalla en dator för "datan"...

Databas

Systematisk lagring av datafiler som kan läsas, bearbetas och lagras på nytt och som är så utformad att den utan svårigheter kan användas av olika dataprogram

Datanät

Sammankoppling av flera datorer med varandra. En användare av en dator som är inkopplad i nätet har tillgång till information på nätet

Digital telefoni

”Nyare” telefonteknik baserad på modern IT-teknik, exempelvis ADSL eller ISDN, Bredband, mobilt eller fast

e-mail/e-post

Elektronisk post

Externminne

Kallas även sekundärminne. Används för permanent lagring av datamängder. Minnet behåller informationen även om strömmen stängs av.  Se hårddisk

Filetransfer

Filöverföring till central dator

Fil

En namngiven datamängd som datorn hanterar som en enhet. Alla data, databaser och program utgörs av filer av olika slag. Varje fil lagras under ett eget namn på hårddisk, USB-minne, CD-skiva eller diskett och kan läsas och bearbetas i datorns arbetsminne

Flashminne

Flashminne kallas de transistorbaserade minnen som i dag används i mobiltelefoner, digitalkameror, USB-minnen och annan vardagselektronik. Det är denna sorts minnen som exempelvis lagrar foton i en kamera eller telefon. I kameror är de ofta utbytbara för att ge möjlighet att köpa till större minnen för de som behöver lagra fler bilder. Flashminnen finns i många olika storlekar, de är billiga att tillverka och har den egenskapen att de inte förlorar den lagrade informationen om de blir utan ström.

Hårddisk

Engelska "Hard Disk" - ett minne som sitter inkapslat i datorn. Hårddisken har samma funktion som en CD men den kan lagra oändligt mycket mera information.

Hårdvara

Engelska "Hardware" - maskinvara, d.v.s. själva datorn/maskinen exklusive mjukvara/ program ("Software")

IT

Kommer från engelskans "Information Technology". Översätts ofta med "Informationsteknologi", d.v.s. "läran om" tekniken, men betyder snarare "informationsteknik"

Internet

Informations- och kommunikationsteknik

Klockfrekvens

Bestämmer med vilken fart datorns processor utför sitt arbete. Mäts i Megahertz

Föreningens WWW

Föreningens Internet Webbsidor framtagna i HTML-kod

Meny

Valmöjligheter som man får upp i form av en textruta i t ex operativsystemet Windows

Modem

Engelska "Modulator demodulator". Det sändande modemet omvandlar datorns ettor och nollor till signaler som kan sändas över telenätet. Det mottagandet modemet återskapar signalerna till ettor och nollor

Operativsystem

Det program som används av maskinvaran och som styr datorns arbete. DOS (Disk Operation System) är ett operativsystem.

PC

Engelska "Personal Computer" - ursprungligen beteckningen på en datormodell från IBM. I dagligt tal är PC numera liktydigt med en IBM-kompatibel dator i största allmänhet

Processor

Datorns "hjärna" - kallas också för CPU vilket står för "Central Processing Unit". Bearbetar informationen och styr flödet av data. Processorn hämtar, tolkar och utför de instruktioner som finns lagrade i datorns minne

Program

En följd av instruktioner till datorns processor

Programvara

Mjukvara - datorns tillbehör som inte hör till den rent tekniska utrustningen (=hårdvara) d.v.s. operativsystem, systemprogram och användarprogram

Skivminne - sekundärminne

Medium för snabb lagring och åtkomst av data och program. Skivminnet består av skivor som kontinuerligt roterar mycket snabbt och är belagda med ett magnetiskt material. Data kan skrivas respektive läsas med hjälp av särskilda läs- och skrivhuvuden. Huvudena (vanligtvis ett för varje skivsida) söker på skivan tills önskat program eller data hittas

USB-minne

USB-minne är en vanlig benämning på ett flashminne med USB-anslutning. Lagringskapaciteten på de USB-minnen som säljs i dag är normalt från 1 GB upp till 256 GB. I takt med sjunkande pris och ökande prestanda har USB-minnet successivt nästan helt trängt undan den äldre disketten som ett enkelt och billigt raderbart lagringsmedium. Alla moderna PC- och Apple-datorer har stöd för USB-minnen.

WWW eller WEB

WorldWideWeb: text-, bild-, animerings- och ljudfiler som via filetransfer (filöverföring) till en central stordator görs tillgängliga via Internet

 

HÅRDVARA

Backup bandstation

Bandbaserat höghastighetsmedia för säkerhetskopiering/återläsning av datafiler

Backup Server

Dator där säkerhetskopior från berörda arbetsplatsdatorer lagras

Ethernet

En typ av fysiskt nätverk för hopkoppling av ett antal datorer, skrivare och servers

Färgskrivare

Bläckstråleskrivare som från en trefärgspatron sprutar ut snabbtorkande färg i rätt blandningar. Kan också vara en laserskrivare som dock är dyrare.

HUB

Kopplingsenhet för hopkoppling av respektive datorer i det fysiska kabelnätverket

Laserskrivare

Skrivare som skapar texten/bilden med hjälp av laserstråle

Matrisskrivare

Skrivare med ett nålhuvud som sätter "prickar" tätt och därmed bildar läsbara tecken.

Optokabel

Ledning som transporterar t.ex. telefonsignaler med hjälp av ljus (glasfiberkabel)

Router

Fungerar som en ”telefonväxel” till vilken man kan koppla ett antal datorer i ett nätverk

Server

Dator som lagrar gemensam programvara/datafiler för de datorer som ingår i nätverket

 

MJUKVARA – APPLIKATIONER, exempel

Access

Databasprogram inom Officefamiljen.

Adobe Photoshop

Kvalificerat fotoredigeringsprogram

Adobe Reader

Program för att läsa filer skapade i Adobes pdf-format

DOS

Disk Operating System, utvecklat i början av 80-talet av Bill Gates m fl.

Excel

Kalkyl- och grafikprogram inom Officefamiljen

Firefox

Webbläsarprogram från Mozilla – alternativ till Microsoft Explorer

FrontPage

Applikationsprogram för framställning av HTML-baserade filer för Internet

Genline

Sökprogram för släktforskning via Internet

Google

Sökmotor för sökning på Internet

Google Earth

Sökbart kart- och bildprogram (Jordglob)

HTML

Programvarukod som används för att skriva WEB-sidor till Internet

Microsoft Office

Applikationsprogramvaror inom Microsofts Office-programvarufamilj, exempelvis Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Project

PowerPoint

Presentationsprogram inom Officefamiljen

Windows 2000, XP

Windows VISTA, 7

Windows 8, Windows 10

Microsoft operativsystem (gränssnitt) för arbetsplatsdatorer

Word

Ord/textbehandlingsprogram inom Officefamiljen

Real Player

Ljud- och Videospelare